دلیلی برای دوست داشتن

چتر حمایت او را احساس می کنی......................زمانی که خواهر توست.....

-----------------------------------------------------------------------------


هیجان و عشق او را احساس می کنی............ ...زمانی که عاشق توست.......

-----------------------------------------------------------------------------از خود گذشتگی او را احساس می کنی...........زمانی که همسر توست......

-----------------------------------------------------------------------------پرستش وایثار او را احساس می کنی..........زمانی که مادر توست....

-----------------------------------------------------------------------------

 


دعای خیر او را احساس می کنی..........زمانی که مادر بزرگ توست

-----------------------------------------------------------------------------

 


وباز هنوز او استقامت دارد..................

-----------------------------------------------------------------------------

 


قلب او بسیارظریف و شکننده است

-----------------------------------------------------------------------------


بسیار شوخ وشیطان............

-----------------------------------------------------------------------------

 


بسیار فریبا............

-----------------------------------------------------------------------------

 


بسیار خوش آهنگ..............

-----------------------------------------------------------------------------

 


او یک زن است...............

او یک زندگی است.....................

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید